گواهی دیگری بر عیسی مسیح

از طریق کتاب مورمون مسیر خود را به سوی خدا پیدا کنید

بیش از ۱۹۲۰۰۰۰۰۰ خواننده در سراسر جهان
گواهی دیگری بر عیسی مسیح

از طریق کتاب مورمون مسیر خود را به سوی خدا پیدا کنید

بیش از ۱۹۲۰۰۰۰۰۰ خواننده در سراسر جهان

کتاب مورمون خود را سفارش دهید!

نوشته های الهام گرفته از آن سوی جهان

در کتاب مورمون، گواهی دیگری بر عیسی مسیح، خدا به مردمش در زمان قدیمی و زمان تازه صحبت میکند. چون کتاب مورمون رفتار خدا با سکنان دنیای جدید را پر جرئیات توضیح می دهد، کتاب مورمون مدرک نیرومنی است که خدا به مردمش در سراسر جهان وحی می دهد.

این کتاب ارزشمند به سوالات مهم جواب می دهد و اصوا روحی را به صورت واضح ارائه می دهد که با زندکی روزانه ارتباط دارند

P1220641.JPG 3 scaled

نوشته های الهام گرفته از آن سوی جهان

در کتاب مورمون، گواهی دیگری بر عیسی مسیح، خدا به مردمش در زمان قدیمی و زمان تازه صحبت میکند. چون کتاب مورمون رفتار خدا با سکنان دنیای جدید را پر جرئیات توضیح می دهد، کتاب مورمون مدرک نیرومنی است که خدا به مردمش در سراسر جهان وحی می دهد.

این کتاب ارزشمند به سوالات مهم جواب می دهد و اصوا روحی را به صورت واضح ارائه می دهد که با زندکی روزانه ارتباط دارند

کتاب مورمون چیه؟

این ویدئو کتاب مورمون را تضیح می دهد


خواه بخواهید ارتباط شما را با خدا قوی کنید، خواه بخواهید مسیح را بشناسید، این کتاب برای شما مناسب است

خواه بخواهید ارتباط شما را با خدا قوی کنید، خواه بخواهید مسیح را بشناسید، این کتاب برای شما مناسب است